Europarlamenttivaalit 2024


Miksi mukana eurovaaleissa

Euroopan unioni ei ole täydellinen, mutta menestys se monella tapaa on. 1950-luvulta eteenpäin Eurooppaa on rakennettu askel askeleelta kohti nykyistä arvoyhteisöä, jolla on muun muassa toimivat sisämarkkinat, avoimet sisärajat ja pääosin yhteinen valuutta. EU on myös maailmannäyttämöllä kokoaan suurempi tekijä. Jokainen voi miettiä millaista elämä olisi esimerkiksi Suomessa, jos kaikki 27 EU:n nykyistä jäsentä kilpailisivat keskenään esimerkiksi talouden ja turvallisuuden kysymyksissä ilman yhteistyötä tai jaettuja tavoitteita sekä arvoja.

Talven presidentinvaaleissa Suomen asemaa pohdittiin julkisuudessa ansiokkaasti ja monipuolisesti. Kaikilla ehdokkailla oli varsin johdonmukainen käsitys siitä, että etenkin EU on Suomelle poikkeuksellisen tärkeä yhteisö.

Alexander Stubb kiteytti tilanteen mielestäni hyvin analyysissaan, jonka mukaan monet asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen - keskinäinen riippuvuus, kauppa, teknologia, energia, informaatio ja valuutta – repivät totuttua arkea nyt irralleen, mutta yhteistyön tarve ei katoa mihinkään. Se tulee vain muuttamaan muotoaan. Kaikki ymmärtävät, että ilman globaalia yhteistyötä ihmiskunta ei voi ratkaista esimerkiksi ilmastonmuutosta, teknologian vallankumousta tai väestöhaasteita.

Ihmisen arjessa nämä isot linjat eivät aina muistu mieleen, kun kohtaamme pieniä arjen haasteita esimerkiksi pullonkorkkia ei saa enää pullosta kätevästi irti. Voi ehkä kuulostaa tylsältä ja mielikuvituksettomalta, jos ehdokas valitsee vaaliteemoikseen hyvinvoinnin, talouden ja turvallisuuden. Ehkäpä ne sitä ovatkin, mutta usein ne tärkeimmät ja perustavimmat asiat vaativat huomiota juuri silloin kun ne vielä ovat kunnossa.

EU on historiansa aikana osoittautunut menestyksekkääksi rauhan, taloudellisen toimeliaisuuden ja hyvinvoinnin yhteisöksi. Aina kehitys ei ole ollut helppoa ja kritiikkiäkin on helppo esittää. Viimeistään vuoden 2022 tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että EU on jäsenvaltioilleen yhä tärkeämpi yhteisö.

Olen itse näissä vaaleissa ehdokkaana, koska haluan tämän kehityksen jatkuvan ja EU:n olevan myös jatkossa demokratian ja ihmisoikeuksien arvopohjalle rakentuva yhteisö, joka pystyy tulevaisuudessakin vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin niin, että huonosti irtoava pullonkorkki voi olla tavallisen suomalaisen mielestä ison harmituksen aihe.

Keskeiset vaaliteemat

Talous

Joku väittäisi seuraavaa kliseeksi, mutta kansainvälisiin sopimuksiin ja sääntöihin perustuva maailmankauppa luo vaurautta ja hyvinvointia. Kaupan vapaus vähentää köyhyyttä ja lisää kansakuntien keskinäistä, rauhanomaista yhteenkuuluvuutta.

EU:lla on tärkeä rooli Suomen talouskasvun mahdollistajana. Suomen kansainvälistä kaupankäyntiä ja tavara- sekä palveluvientiä ulkomaille on lisättävä. Tällöin saamme elinvoimaa kotimaahamme, sekä tärkeitä lisätuloja rahoittamaan heikkenevästä huoltosuhteesta aiheutuvia kustannuksia.

Ruoka ja omavaraisuus ovat hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Suomalainen ruoantuotanto ja metsäteollisuus tarvitsevat puolestapuhujia Brysselissä. EU-rahoituksella on iso merkitys ruoantuotannollemme ja koko laajalle maaseudullemme. Haluan tukea kotimaisen ruuan tuottoa sekä maa- ja metsätaloutta.

Euroopan laajuisen ja toimivan energiaverkoston, sekä televerkoston infrastruktuurin luominen ja kilpailukykyisten digitaalisten sisämarkkinoiden varmistaminen on tärkeää.

Eu-politiikalla tulee myös edistää pk-yritysten toimintaa poistamalla lainsäädännöstä kohtuuttomia rasitteita ja hallinnollisia rajoitteita.

Euroopan parlamentin työkalut:

Euroopan unionissa haluan taistella julkisen velan hallitsemattoman kasvun hillitsemiseksi, kilpailukyvyn lisäämiseksi, investointien edistämiseksi, rahoitusalan riittävän säätelyn ja talousrikosten ehkäisyn varmistamiseksi, sekä energiatehokkuuden varmistamiseksi. Kansainvälistä kauppaa ja talouskasvua tulee pyrkiä lisäämää.

Hyvinvointi

Suomi on terveyden ja hyvinvoinnin mallimaa. Haluan, että jatkossakin Suomessa on edellytykset kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja hyvälle, sekä turvatulle tulevaisuudelle. Nyky-yhteiskunnassa on kuitenkin suuria hyvinvoinnin haasteita, esimerkiksi yli 150 miljoonaa eurooppalaista kärsii mielenterveysongelmista ja kolme eurooppalaista nuorta tekee päivittäin itsemurhan.

Kansainvälisen yhteistyön kautta tulee vahvistaa ja tasa-arvoistaa sekä suomalaisten, että eurooppalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Ihmisoikeudet on turvattava ja hyvinvointia parantavien koulutus-, sekä työntekemisen ja yrittämisen mahdollisuuksia on parannettava yli Euroopan rajojen. Työntekeminen luo rutiinit arkeen ja on yksi hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Etenkin nuorisotyöttömyyteen on pyrittävä vaikuttamaan.

Lasten oikeuksia loukataan edelleen toistuvasti jopa EU-maissa. Lapsia joutuu väkivallan, hyväksikäytön, kaltoinkohtelun, köyhyyden ja syrjinnän uhreiksi.

Euroopan parlamentin työkalut:

Euroopassa haluan taistella mielenterveyden puolesta, sekä ihmiskauppaa, lapsiperheköyhyyttä, syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä vastaan. Mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa on poistettava niin kansallisella, kuin kansainvälisellä tasolla, jotta ajoissa hoitoon hakeutumisen kynnys on mahdollisimman matala. Hoidon tulee olla laadukasta ja oikea-aikaista.

Lasten oikeudet on turvattava puuttumalla välittömästi epäkohtiin. Muun muassa lapsen oikeus molempiin vanhempiin on turvattava kansainvälisissä erotapauksissa. Rajanylittäviin, kansainvälisiin oikeudenkäynteihin on luotava selkeät toimintatavat lapsen etua ja oikeuksia turvaten. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, mukaan lukien lapsipornon ja lapsiprostituutiomateriaalin levittämisen kitkemiseksi on lisättävä kansainvälistä viranomainyhteistyötä. Lasten oikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi tehtyä EU:n strategiaa tulee edelleen arvioida ja kehittää.

Turvallisuus

Suomella on pitkä yhteinen raja sotaa käyvän valtion kanssa. Suomen turvallisuudesta on pidettävä huolta panostamalla omiin puolustusvoimiin, sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Jatkossa tarvitsemme vielä entistä enemmän turvallisuutta lisäävää kansainvälistä yhteistyötä. Eurooppa ja Suomi rakennetaan arkisella työllä, ei vihapuheella. Haluan lisätä kansainvälistä yhteistyötä mm. ihmiskaupan, verkkorikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden ja huumeiden maahantuonnin ehkäisemiseksi.

Pakolaisuuden tuomia haasteita on ratkottava EU-pöydissä. Meillä on eettinen vastuu auttaa hädässä olevia lapsia ja perheitä, mutta elintasopakolaisuus on saatava loppumaan.

Tarvitsemme yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä hillitsemään ilmastonmuutosta. Suomalaista tietotaitoa, osaamista ja teknologiaa on hyödynnettävä globaalisti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Euroopan parlamentin työkalut:

Euroopan Unionissa haluan työskennellä Euroopan Unionin yhtenäisyyden ja kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi, puolustusalan tutkimus, innovointi- ja kehittämistyön edistämiseksi ja Euroopan unionin omavaraisuuden lisäämiseksi. Lisäksi tulevaisuudessa on entistä suurempi tarve varmistaa, ettei Euroopan Unioni ole riippuvainen erilaisten kriittisten materiaalien toimituksista ja saatavuudesta.